Ambulante Forensische Begeleiding in woonvoorziening Unitio

Van delict naar participatie

Ambulante Forensische Begeleiding in woonvoorziening Unitio

Cliënt huurt een woonvoorziening van Connect Wonen (Unitio werkt hiermee intensief samen) en ontvangt Ambulante Begeleiding van Forensische Begeleiders van Unitio.

Doel;

Naast het voorkomen van een terugval in delict, zijn de activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Ze hebben als doel de opname in een instelling of verwaarlozing van de patiënt te voorkomen.
Client stroomt door naar Ambulante Begeleiding in eigen woonvoorziening of geheel Zelfstandig Wonen

Werkwijze;

Met de gegevens uit onze intake gaan we in gesprek met cliënt en toezichthouder en stellen we een begeleidingsplan op. Het aantal uren geplande begeleiding is afhankelijk van de gestelde doelen op deze levensgebieden, en kan liggen tussen 2u en 19u. Hierbinnen is ook ongeplande zorg mogelijk. We starten vaak intensief en bouwen af naar gelang de eigen regie toeneemt. Indien de situatie erom vraagt kunnen we ook weer (tijdelijk) het aantal uren opvoeren. Uiterlijk na 3 maanden vindt er een 1e evaluatie plaats met cliënt, reclassering / toezichthouder en Forensisch Begeleider van Unitio.

Wat u verder moet weten;

Cliënt betaalt een bijdrage aan Connect Wonen voor huur, energiekosten, service en beheerkosten. Dit bedrag kan verschillen per woning maar zal ongeveer 400-450 euro bedragen. (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden) Ook kan er een borgsom gevraagd worden. Bovenstaande wordt, samen met overige afspraken inzake het gebruik van de woning, vastgelegd in een ‘Gebruikersovereenkomst Woonvoorziening’
Indien cliënt na afloop toezicht door Justitie overgaat naar WMO / WLZ begeleiding, bekijken we de mogelijkheid om te blijven wonen in de gehuurde woonvoorziening van Connect Wonen.
Dit zal ook maximaal voor de duur van de WMO/WLZ indicatie zijn. De bedoeling is natuurlijk dat client zsm een eigen woonvoorziening betrekt.

Note; Om dit alles goed te ondersteunen is het zeer aan te bevelen om een bewindvoerder aan te stellen. Hiermee voorkomen we mogelijk het stopzetten van de gebruikersovereenkomst door het niet (tijdig) betalen van de huur door cliënt. Vraag dit dus op tijd aan gezien de doorlooptijd van toewijzing

let wel; Het huren van een woonvoorziening bij Connect Wonen is onlosmakelijk verbonden met de geboden begeleiding door Unitio medewerkers. Stopt deze begeleiding, om welke reden dan ook, dan stopt automatisch ook het recht van huren van de woning. Enkel het huren van woonruimte via Connect Wonen, zonder begeleiding door Forensische Begeleiders van Unitio is NIET mogelijk.