Wat doet unitio

Van delict naar participatie

Forensische begeleiding bij beschermd wonen (voorziening nog niet beschikbaar, houdt website in de gaten)

Cliënt gaat Beschermd Wonen in een woonvoorziening van Connect Wonen, waarmee Unitio intensief samenwerkt. Samen met meerdere cliënten wordt zowel individueel als groepsgewijs begeleiding geboden, door Forensische Begeleiders van Unitio.

Doel;

Naast het voorkomen van een terugval in delict, het bieden van een beschermde en ondersteunende woonsituatie bij cliënten waarbij Ambulante Begeleiding en zelfstandig Wonen nog een te grote stap is. Cliënt stroomt door naar Ambulante Begeleiding in eigen woonvoorziening of in woonvoorziening van Connect Wonen.

Werkwijze;

Cliënten worden intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele leefomgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de cliënt. Deze worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Natuurlijk wordt hierin het voorkomen van terugval in delict niet vergeten. Uiterlijk na 3 maanden vindt er een 1e evaluatie plaats met cliënt, toezichthouder en Forensisch Begeleider van Unitio.

Cliënt betaald geen huur.

 

De volgende zorgzwaartepakketten kunnen we bieden;

ZZP C1, In Ifzo: Beschermd Wonen zonder 24uurs toezicht

Beschermd Wonen met begeleiding :Deze cliëntgroep heeft als gevolg van een lichte psychiatrische aandoening, begeleiding en vooral bescherming en stabiliteit nodig, in een veilige en weinig eisende woonomgeving.

ZZP C2, In Ifzo: Beschermd Wonen met lichte begeleiding

Gestructureerd Beschermd Wonen met uitgebreide begeleiding : Deze cliëntgroep heeft als gevolg van een psychiatrische aandoening continu begeleiding nodig. De cliënten hebben structuur, stabiliteit, bescherming en een veiligheid biedende woonomgeving nodig, waarin toezicht wordt gehouden en die weinig eisen stelt.

ZZP C3, In Ifzo: Beschermd wonen met begeleiding

Beschermd Wonen met intensieve begeleiding : Deze cliëntgroep heeft als gevolg van een psychiatrische aandoening / verslavings achtergrond intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving nodig die bescherming, stabiliteit en structuur

Geen ZZP 4

ivm somatiek

ZZP C5, In Ifzo: Beschermd Wonen met intensieve begeleiding

Beschermd Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering : De cliëntgroep heeft vanwege een complexe psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een structuur en (tijdelijk) toezicht biedende, beschermende woonomgeving nodig. Er is ondersteuning van taken op meerdere levensterreinen nodig.

Dagbesteding / activering op maat (dagactiviteit)

Naast stabiliteit op wonen en financiën streeft Unitio naar een zingevende daginvulling voor de cliënt. Dit kan bij zowel Beschermd Wonen als bij Ambulante Begeleiding georganiseerd worden. Let wel; dagactiviteit moet dan wel specifiek benoemd worden in het aanmeld en plaatsingsformulier

Doel;

Cliënt heeft een passende invulling van de week, zo hoog mogelijk op de participatieladder.

Werkwijze;

Per cliënt stemmen we af welke duur en aard van dagbesteding / activering passend is. Afhankelijk van deze individuele situatie pakken we dit zelf op of stemmen we dit af met onze ketenpartners

Ambulante Forensische Begeleiding in woonvoorziening Unitio

Cliënt huurt een woonvoorziening van Connect Wonen (Unitio werkt hiermee intensief samen) en ontvangt Ambulante Begeleiding van Forensische Begeleiders van Unitio.

Doel;

Naast het voorkomen van een terugval in delict, zijn de activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Ze hebben als doel de opname in een instelling of verwaarlozing van de patiënt te voorkomen.
Client stroomt door naar Ambulante Begeleiding in eigen woonvoorziening of geheel Zelfstandig Wonen

Werkwijze;

Met de gegevens uit onze intake gaan we in gesprek met cliënt en toezichthouder en stellen we een begeleidingsplan op. Het aantal uren geplande begeleiding is afhankelijk van de gestelde doelen op deze levensgebieden, en kan liggen tussen 2u en 19u. Hierbinnen is ook ongeplande zorg mogelijk. We starten vaak intensief en bouwen af naar gelang de eigen regie toeneemt. Indien de situatie erom vraagt kunnen we ook weer (tijdelijk) het aantal uren opvoeren. Uiterlijk na 3 maanden vindt er een 1e evaluatie plaats met cliënt, reclassering / toezichthouder en Forensisch Begeleider van Unitio.

Wat u verder moet weten;

Cliënt betaalt een bijdrage aan Connect Wonen voor huur, energiekosten, service en beheerkosten. Dit bedrag kan verschillen per woning maar zal ongeveer 400-450 euro bedragen. (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden) Ook kan er een borgsom gevraagd worden. Bovenstaande wordt, samen met overige afspraken inzake het gebruik van de woning, vastgelegd in een ‘Gebruikersovereenkomst Woonvoorziening’
Indien cliënt na afloop toezicht door Justitie overgaat naar WMO / WLZ begeleiding, bekijken we de mogelijkheid om te blijven wonen in de gehuurde woonvoorziening van Connect Wonen.
Dit zal ook maximaal voor de duur van de WMO/WLZ indicatie zijn. De bedoeling is natuurlijk dat client zsm een eigen woonvoorziening betrekt.

Note; Om dit alles goed te ondersteunen is het zeer aan te bevelen om een bewindvoerder aan te stellen. Hiermee voorkomen we mogelijk het stopzetten van de gebruikersovereenkomst door het niet (tijdig) betalen van de huur door cliënt. Vraag dit dus op tijd aan gezien de doorlooptijd van toewijzing

let wel; Het huren van een woonvoorziening bij Connect Wonen is onlosmakelijk verbonden met de geboden begeleiding door Unitio medewerkers. Stopt deze begeleiding, om welke reden dan ook, dan stopt automatisch ook het recht van huren van de woning. Enkel het huren van woonruimte via Connect Wonen, zonder begeleiding door Forensische Begeleiders van Unitio is NIET mogelijk.

Ambulante Forensische begeleiding in eigen woonvoorziening

Cliënt woont reeds zelfstandig in een eigen woonvoorziening en ontvangt Forensische Begeleiding van Unitio

Doel;

Naast het voorkomen van een terugval in delict, zijn de activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Ze hebben als doel de opname in een instelling of verwaarlozing van de patiënt te voorkomen.
Client stroomt door naar volledig zelfstandig wonen zonder begeleiding, of met begeleiding vanuit WMO / WLZ.

Werkwijze;

Met de gegevens uit onze intake gaan we in gesprek met cliënt en toezichthouder en stellen we een begeleidingsplan op. Het aantal uren geplande begeleiding is afhankelijk van de gestelde doelen op deze levensgebieden, en kan liggen tussen 2u en 24u. Hierbinnen is ook ongeplande zorg mogelijk. We starten vaak intensief en bouwen af naar gelang de eigen regie toeneemt. Indien de situatie erom vraagt kunnen we ook weer (tijdelijk) het aantal uren opvoeren.
Indien een overgang naar begeleiding vanuit WMO of WLZ wenselijk is, zullen onze Forensische Begeleiders de cliënt ondersteunen in de aanvraag.