Zelfstandig leren wonen

Een geschikte woonplek

Het vinden van een geschikte woonplek is moeilijk, zeker na een detentie- en/of behandelperiode. Vanaf de start van forensisch ambulante begeleiding bij het leren zelfstandig te wonen zal het vinden van geschikte huisvesting voor de cliënten van Unitio prioriteit hebben. Zo nodig ondersteunen wij tevens de aanvraag van een identiteitsbewijs.

Onze forensisch ambulant begeleiders ondersteunen onze cliënten tijdens de inschrijving als woningzoekende en het actief zoeken naar een passende woonplek.
Cliënten die reeds zelfstandig wonen ontvangen, zo nodig, ondersteuning bij het aanleren van woonvaardigheden ten behoeve van het zelfstandig wonen. De forensisch ambulante begeleiders richten zich op het leren zelfstandig te wonen zoals het:

  • schoonhouden van de woning en de directe omgeving daarvan;
  • bereiden van een gezonde maaltijd;
  • rekening houden met buren en andere omwonenden (bijvoorbeeld het voorkomen van geluidsoverlast);
  • veilig participeren in de samenleving;
  • ontwikkelen van een gezonde leefstijl (door sport en bewegen, in afstemming met gemeenten);
  • behouden van een dag- en nachtritme;
  • voorkomen van huurachterstand;
  • het loslaten van hospitalisatie.Samenwerking Connect Wonen

In nauwe samenwerking met Connect Wonen kan Unitio in voorkomende gevallen zorgen voor tijdelijke zelfstandige woonplekken. Na een zorgvuldige intakeprocedure sluiten onze cliënten een huurcontract af bij Connect Wonen. Dat huurcontract is onlosmakelijk verbonden aan de intensief forensisch ambulante begeleiding vanuit Unitio en de duur van het justitiële kader. Dat houdt in dat wanneer de forensisch ambulante begeleiding bij Unitio stopt, ook de huur bij Connect Wonen wordt opgezegd.
Wanneer een cliënt van Unitio zelfstandig wil wonen via Connect Wonen en er sprake is van schulden dan kan het inschakelen van een bewindvoerder tot één van de voorwaarden behoren.

 

Indien het justitiële kader eindigt en vervolgzorg noodzakelijk lijkt, kan onder andere een WMO- of WLZ-indicatie worden aangevraagd. Wanneer deze wordt toegekend bestaat er - in uitzonderlijke gevallen - een mogelijkheid dat cliënt langer kan blijven wonen.