Over Unitio

Van delict naar participatie

Missie

Unitio wil forensische cliënten waarbij een psychiatrische stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt aan hun problemen, succesvol laten participeren in hun omgeving.
Unitio wil een verantwoorde en professionele bijdrage leveren aan een meer veilige maatschappij.
Unitio wil een voorbeeld zijn in de samenwerking met cliënt, zijn omgeving, reclassering, en andere zorgaanbieders.

 

 

 

Visie

Het doel van deze forensische begeleiding is het voorkomen van recidive. Als we gezamenlijk de kans dat een cliënt opnieuw een strafbare handeling pleegt zo klein mogelijk maken, dragen we bij aan een veiligere maatschappij. Tevens stimuleren we dat de cliënt op een aangepaste manier omgaat met zijn kwaliteiten en tekortkomingen. Om dit maximaal te bereiken, vertalen we de indicatiestelling naar een ontwikkelingsgericht begeleidingsplan, in afstemming met de cliënt. Zowel de intake als het begeleidingsplan is gebaseerd op de methodiek van Lifewise. Dit maakt dat alle levensgebieden op een methodische wijze benaderd en begeleid worden. Onderdeel van het begeleidingsplan is een risico en signaleringsplan. Ook brengen we de sociale omgeving in kaart middels een sociogram. Op een intensieve, outreachende wijze wordt de begeleiding op de verschillende levensgebieden vormgegeven. Daar waar nodig werken we samen met ketenpartners, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en daginvulling. Samen met de cliënt evalueren we op vaste momenten en de voortgang delen we met reclassering en indien wenselijk, na toestemming van cliënt, ook met andere betrokkenen. Drie maanden voor einde toezicht door justitie gaan cliënt, reclassering en Forensisch Begeleider in gesprek over het evt. vervolgtraject. Dit kan zijn; verlenging toezicht door justitie, over naar WMO / WLZ begeleiding of geheel zelfstandig verder.

Onze forensisch opgeleide professionals sluiten aan bij de inhoud van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en Expertisecentrum Forensische psychiatrie (EFP), en blijven zodoende op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van forensische zorg.

Strategie

Unitio wil bijdragen aan een veilige en gezonde samenleving met zo min mogelijk overlast.
Dit willen we doen door onze forensische begeleiding primair te richten op het voorkomen van recidive en het verkleinen van delict risico. Om dit te bereiken zetten we in op het welbevinden van onze cliënt en zijn / haar omgeving, en de verschillende levensgebieden. Dit zodanig dat cliënt in het dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk kan zijn. De begeleiding wordt op heldere en efficiënte manier georganiseerd.

De rechter legt voor onze doelgroep in de meeste gevallen een gedwongen kader op, waarna de cliënt door de reclassering wordt toegeleid naar de zorg. Daar waar eerst behandeling noodzakelijk is, willen we deze in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen. Unitio onderschrijft het belang van een intensieve en professionele samenwerking met reclassering, behandelaren en leefomgeving van de cliënt.